Plně automatizovaný kompostér JK 5100 (250+ osob) Zobrazit v plné velikosti

Plně automatizovaný kompostér JK 5100 (250+ osob)

4401

Přidat do košíku

Plně automatický kompostér - osvědčené kompostovací zařízení

CENA NA VYŽÁDÁNÍ (napište nám...).

Dodáváme na základě poptávky do 5 týdnů

KOMPOSTÉR JORA JK 5100 vyrábí kvalitní kompost bohatý na živiny a humus. Během kompostování se z biologického materiálu / bioodpadu stává kompost obsahující humus, ve kterém se váží organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. JORA JK 5100 tak kompostovný materiál zhodnocuje a přeměňuje je na kvalitní hnojivo obsahující vše, co při pěstování z půdy odebíráme.

KOMPOSTÉR JORA JK 5100 zhodnocuje energii. Správná skladba, vlhkost a pravidelné provzdušňování materiálu aktivuje práci bakterií a vzniká teplo. Kompostér tak temperuje prostor, kde je umístěn, a snižuje náklady na vytápění. Při umístění kompostéru v interiéru pak v celkovém součtu více energie vyrobí než spotřebuje.

Při výrobě kompostu je nutné zvážit, kde chceme kompostovat, co lze kompostovat a jaké množství organického materiálu budeme zpracovávat. Vždy je nutné dbát na dodržení základních pravidel kompostování. Před výběrem technologie pro kompostování a zahájením vlastního procesu kompostování je nutné mít rovněž představu o využití hotového kompostu.

Způsoby kompostování podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

1. Kompostování biomateriálu, domácí / komunitní kompostování občanů nebo firem

Kompostování biomateriálu můžeme označit kompostování v případě, že kompostér budete využívat pro potřeby bytového domu, školy, školky, nemocnice, firmy, spolku, instituce nebo jiné organizace a při kompostování nebudete přebírat biomateriál pro kompostování od jiných firem, organizací nebo občanů, kteří nejsou součástí vymezené skupiny občanů, pro které je kompostér určen. Při kompostování není potřeba vést evidenci, neboť se jedná o společné kompostování všech zúčastněných, které nepodléhá evidenci v souladu se zákonem o odpadech.

V tomto případě pomocí kompostéru JORA JK 5100 předcházíte vzniku odpadů, neboť materiál, který by se mohl stát odpadem, svépomocí zpracujete na kvalitní kompost. Při kompostování tak nenakládáte s odpady, ale s biologickým materiálem.

Kompostér JORA JK 5100 není vhodný pro komunitní kompostování obce, které se realizuje na základě obecně závazné vyhlášky obce v souladu s §10a zákona o odpadech. Při tomto kompostování se mohou zpracovávat pouze zbytky rostlinných pletiv z veřejné zeleně a od občanů. Při kompostování rostlinných zbytků jako je tráva a listí by nebyl tento kompostér efektivně využit. Kompostér JORA JK 5100 je určen pro kompostování potravinových zbytků, kde se efektivně využijí všechny vlastnosti kompostéru. Potravinové zbytky přitom často komplikují kompostování na běžných kompostárnách, kde se kompostuje na volné hromadě.

2. Kompostování vlastních odpadů

Kompostování odpadů z vlastního kuchyňského provozu je již nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Veškeré zbytky jídel z kuchyňských provozů je provozovatel kuchyňe povinen likvidovat jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (č. dle katalogu odpadů 20 01 08). Tyto odpady lze likvidovat pouze v zařízeních, která splňují podmínky zákona o odpadech.

Kompostér JORA JK 5100 umí zpracovávat odpady, není však nutné deklarovat kompostér jako zařízení na zpracování odpadů v souladu se zákonem o odpadech (viz. 3. Kompostování převzatých odpadů). Toto je umožněno v zákoně o odpadech v odstavci 2) §14 Zákona o odpadech, kde je stanoveno: „V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1) §14 Zákona o odpadech.

Provozovatel zařízení tak v kompostéru JORA JK 5100 může zpracovávat odpady, které splňují požadavky na vstupní suroviny v souladu s tímto návodem k použití kompostéru JK 5100 a pravidly kompostování v kompostéru JK 5100 bez souhlasu krajského úřadu nebo kladného vyjádření obecního úřadu s rozšířenou působností.

3. Kompostování převzatých odpadů

Ke kompostování převzatých odpadů dochází v případě, že v kompostéru zpracováváte biomateriál, který přebíráte od jiných osob či firem. V tomto případě se biomateriál stává odpadem a vaší povinností je splnit veškeré povinnosti, které vyplývají se zákona o odpadech. Odpady smí přijímat pouze osoba, která má oprávnění pro nakládání s odpady a o nakládání s odpady musí vést evidenci.

Kompostér JORA JK 5100 je určen ke kompostování odpadů, které jsou zařazeny v katalogu odpadů pod čísly:

20 01 08 - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad

Kompostér JORA JK 5100 hygienizuje odpad v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Kompostér JORA JK 5100 zpracovává méně než 10 tun v jedné zakládce a roční objem zpracovávaného odpadu v kompostéru nepřekračuje 150 tun. Zařízení lze tak v souladu s §33b odstavce 1) Zákona o odpadech deklarovat jako malé zařízení na zpracování odpadů, které lze provozovat na základě kladného vyjádření obecního úřadu s rozšířenou působností.

Proč automatický kompostér JK 5100?

Existuje 10 objektivních důvodů.

1. Hygienický provoz
Zařízení JK 5100 je snadné na čištění, je odolné vůči hlodavcům a nepropouští žádné plyny (zápach) do prostoru, kde je instalován. Díky vyspělým tecnickým parametrům je kompostovací proces rychlý, efektivní a důkladný. Žádní škůdci, žádný hmyz, žádný nepořádek.

2. Bezpečnost
Zařízení JK 5100 má mnoho zabudovaných bezpečnostních prvků. Drtič může být v provozu jen když je víko podávacího zásobníku zaklopené. Pro jistotu je na obou koncích přístroje velmi dobře viditelné tlačítko pro nouzové zastavení.

3. Ekologické hledisko
Kompostér JK 5100 je robustně postavený, aby měl dlouhou životnost s malými nároky na údržbu. Plášť z nerezové oceli vydrží neomezeně. Pokud se pohyblivé části či motor opotřebí, jsou snadno vyměnitelné.

4. Žádné nákladné „vedlejší“ výlohy
Zařízení JK 5100 je dodáváno kompletně se vším, co je zapotřebí pro úspěšné kompostování, což zahrnuje:

  • Drtič – zabudovaný drtič zajišťuje úplné rozmělnění veškerého bioodpadu před jeho vstupem do komory, což umožňuje rychlý a důkladný kompostovací proces.
  • Systém ventilace – zařízení JK 5100 je dodáváno s integrovaným odvětrávacím systémem s ventilátorem, což pomáhá udržovat obsah vlhkosti na správné úrovni, bez použití přídavného odvodňovacího systému.
  • Dávkovač pelet – množství pelet potřebných při každém přidání bioodpadu je odměřeno automaticky. Toto je jeden z důležitých faktorů zajišťujících zcela dokončený výsledný produkt (dávkovač se však nedoporučuje v restauračních podmínkách, kde by pelety měly být přidávány manuálně).
  • Volitelná výbava – pro usnadnění obsluhy vašeho zařízení Vám můžeme nabídnout 60 litrový potravinový dopravník, který obsluze umožní vkládat bioodpad najednou. K dispozici je také např. teplotní záznamový systém a jiné doplňky.


5. Dvoukomorový proces
Dvoukomorový kompostovací systém činí zařízení JK 5100 dokonalejším než jiná kompostovací zařízení podobné kapacity. Čerstvý bioodpad je do první komory vkládán bez přerušení. Následně je po dvou týdnech směs přesunuta do druhé komory, kde probíhá zrání bez kontaktu s dalším čerstvým bioodpadem. Hmotu v obou komorách lze kontrolovat a odebírat z ní vzorky kontrolními otvory, což umožňuje úplnou kontrolu komposotvacího procesu a zajištění, že zařízení bude vyprázdněno pouze po úplném vyzrání kompostu.

6. Prohlášení o shodě
Dvoukomorový systém je nezbytný pro dodržení mnoha dnešních regulačních opatření pro kompostování kuchyňského bioodpadu včetně masných produktů. Systém ohřevu v druhé komoře nově vyvinutý společností Joraform nyní zajišťuje, že přístroj JK 5100 je ve shodě s legislativním opatřením jako je např. Britský předpis „Animal By-Product“.

7. Pokročilé technické specifikace
Promíchávání materiálu probíhá automaticky a frekvence jeho míchání může být upravena v obou komorách navzájem nezávisle, čímž je zajištěno správné provzdušnění směsi. Proudění vzduchu zařízením může rovněž být nastaveno tak, aby bylo dosaženo vyvážené úrovně vlhkosti.

8. Snadné používání

Pro uživatele:

  • Je možné používat různé kompostovací sáčky (papírové i z kompostovatelné-ho plastu). Tato volba umožňuje bezstarostné řešení pro zákazníky, jimž by jinak přesun bioodpadu z kuchyně mohl vytvářet problémy se znečištěním (sáčky nejsou vhodné pro restaurační provoz).
  • Drcení odpadu a dávkování pelet je vykonáváno automaticky.


Pro obsluhu:

  • Pravidelná údržba je omezena na broušení ostří drtiče jednou za šest měsíců.
  • Nastavení různých automatických úkonů přístroje je snadno proveditelné pomocí programovatelného ovladače.
  • Vyprazdňování přístroje se provádí jedním úkonem každé dva týdny. Jiná kompostovací zařízení produkují nepřetržitý přísun odpadu, což vede k nutnosti pravidelného sledování a výměny pytlů i jejich případného nahromadění.


9. Kvalita konečného produktu
Design zařízení JK 5100 zajišťuje plně zkompostovaný výsledný produkt, který nevyžaduje další zpracování a je vhodný pro okamžité použití na osázených plochách apod.

10. Historie úspěchu
Velice nás těší a jsme hrdí, že se můžeme zpětně ohlédnout na mnoho úspěšných instalací kompostovacího zařízení JK 5100 po celém světě.

Pokud jste z jakéhokoli důvodu nerozhodní, zda je zařízení JK 5100 pro vás to pravé, neváhejte se na nás obrátit. Můžeme zprostředkovat návštěvu do místa, kde je zařízení JK 5100 v provozu, nebo vám můžeme poskytnout reference tak, abyste si mohli promluvit s majiteli či uživateli a mohli využít jejich zkušeností.


Proč automatický kompostér JK 5100?
(ke stažení ve formátu PDF, velikost 66 KB)

Leták - kompostér JK 5100
(ke stažení ve formátu PDF, velikost 1,34 MB)


Krátké filmy o kompostérech JORA
ke shlédnutí na kanále Youtube:
Kompostéry JORA (125 / 270 / 400 / 5100) (anglicky, 5:48 min)
Provoz plně automatického kompostéru Jora JK 5100 (česky, 1:50 min)

Hledat